Disclaimer

Disclaimer van Studio'sNijmegen

Studio'sNijmegen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sNijmegen, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sNijmegen zijn verbonden. Studio'sNijmegen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sNijmegen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sNijmegen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sNijmegen worden aangeboden. Studio'sNijmegen garandeert niet dat de op Studio'sNijmegen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sNijmegen garandeert ook niet dat de op Studio'sNijmegen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sNijmegen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sNijmegen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sNijmegen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sNijmegen. U vrijwaart Studio'sNijmegen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sNijmegen.